Enerji Üretim Faaliyeti

Enerji Üretim Faaliyeti; Kâğıt üretiminin önemli adımlarından biri olan kurutma için gereken buharı ve aynı zamanda tüm sistemin çalışması için gerekli olan elektriği üreten tesisin tamamıdır.

2016 yılı içerisinde planlanan “Kâğıt Üretim Tesisi ve Enerji Santrali Projesi” kapsamında 200.000 ton/yıl kapasiteli kâğıt üretim tesisi ve söz konusu tesisin enerji ihtiyacını karşılamak üzere 140 MWt (elektrik üretimi 40 MWe (prosese buhar alınamadığında) / 25 MWe (proses buhar alındığında)) güce sahip enerji santrali planlanmış, adı geçen proje kapsamında 25 Kasım 2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ÇED süreci yürütülmüş ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün 02.09.2016 tarih ve E.14263 sayılı yazısına binaen “ÇED Olumlu Kararı” alınmıştır. Bu kapsamda inşa edilen Kâğıt üretim tesisi ile birlikte 2019 yılı itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.

Enerji üretim santralinde kâğıt üretim tesislerinin elektrik ve buhar ihtiyaçları karşılanmaktadır. Enerji üretim santralinde Yerli kaynakların kullanımı artırma düşüncesiyle söz konusu enerji santralinde ithal kömür ve yerli kömür karışımı kullanılmaktadır.

Kojenerasyon tesisinde ortaya çıkan atık maddeler çevreye zarar verilmeden torbalı filtreler ile tutularak sistemden uzaklaştırılır. Yanma sonucu oluşan SO2 gazı hem kazanın yanma odasına kireç beslenerek hem de kuru tip FGD sistemi vasıtasıyla Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nde belirlenen sınır değerlerin altında atmosfere verilmektedir;

Emisyon Sınır Değerleri (mg/Nm3 )
Toz SO2 NO2 (NO ve NO2) CO
30 200 200 200