Doğrudan veya dolaylı yolla FSC® tarafından kabul edilemez olarak görülen faaliyetlere bulaşmadan faaliyet sürdürmektir. Yasal olan ağaç, orman ürünlerini ve buna bağlı lisanlı geri dönüşüm hammaddesi kullanılarak üretim faaliyetlerinde bulunmaktır. Koruma değeri olan ağaç ürünlerini girdi olarak kullanmadan sürdürülebilir bir yaklaşım ile yeniden geri kazanım ürünleri kullanmaktır. Ormancılık operasyonlarında, genetiği değiştirilmiş organizmaları kullanmamaktır. Çalışanların ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) deklarasyonunda tanımlanan haklara uygun olarak istihdam edilmesini sağlamaktır. (FSC.PT.001/RV02)

FSC® License Code : FSC®-C153591

Certificate Code : TUEV-COC-001582

FSC® Temel İş Gücü Gereksinimleri Politikası

Varaka olarak;

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere uluslararası insan hakları ilkeleri doğrultusunda çalışanlarımızın temel insan haklarına saygı duyar, faaliyetlerimizi çalışanlarımızın bu haklarını koruyacak şekilde yürütürüz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kanun ve yönetmelikler ile belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde çalışanlarımızın ekonomik, sosyal ve bireysel haklarının korunduğu bir çalışma ortamı sunarız.

Çalışanlarımız arasında hiçbir şekilde inanç, dil, etnisite, cinsiyet, kişisel tercihler ve benzer unsurlar konusunda ayrımcılık yapmaz, personelimizin ayrımcılığa olanak tanımayan adil şartlar altında çalışmalarını sağlarız.

İşe alım, kariyer gelişimi, ücret politikası, sosyal haklar ve benzeri konularda tüm personelimizi eşit şekilde değerlendirir ve destekleriz.

Çalışanlarımızın birbirileri arasında ya da yöneticileri tarafından herhangi bir fiziksel ya da psikolojik baskıya uğramasına müsaade etmeyecek çalışma ve disiplin kurallarını belirler ve bu kuralları titizlikle uygularız.

Zorla veya zorunlu çalıştırmayı gösteren herhangi bir uygulamaya (fiziksel ve cinsel şiddet, borçların para yerine işçilikle ödenmesi, ücretlerin kesilmesi / istihdam ücretlerinin ödenmesi ve veya istihdama başlamak için depozito ödenmesi dahil, hareketlilik / hareket kısıtlaması, pasaport ve kimlik belgelerinin saklanması, yetkililere karşı ihbar tehditleri) izin vermeyiz. İstihdam ilişkileri gönüllülük esasına dayanır ve ceza tehdidi olmaksızın karşılıklı rızaya dayanır. İstihdam ve meslek konusunda hiçbir ayrımcılık yapılmasına izin vermeyiz.

Kuruluşumuz bünyesinde çalışan bireylerin çalışma saatleri, ücret politikaları, özlük hakları, iş sağlığı ve güvenliği kuralları neticesinde doğan haklarını yasal şartlar ve uluslararası ilkeler çerçevesinde belirler, yeni istihdam edilecek hiçbir çalışana sosyal güvenlik hakkı tanımlanmadan işbaşı yaptırmaz, çocuk işçilerin çalıştırılmasına, 15 yaş altı çocukların çalıştırılmasına, bireylerin sağlık durumlarına uygun olmayan işlerde ve/veya zorla çalıştırılmasına, ulusal yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde eğitim amacı dışında, 18 yaşın altındaki hiç kimsenin tehlikeli veya ağır işlerde çalıştırılmasına izin vermeyiz.

Varaka olarak çalışanlarımızın ulusal ve uluslararası yasa ve ilkeler ile güvence altına alınmış haklarını korumanın yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyecek eğitim ve sosyal organizasyonlar düzenler, her bir çalışanımızın huzur ve mutluluğunu kuruluşumuz için bir başarı kriteri kabul ederek çalışan memnuniyetini en üst seviyede önemseriz. (FSC.PT.002/RV01)