Kişisel Verilerin Korunması

VARAKA KÂĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Varaka Kâğıt Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi

Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
Veri İşleme Amacı İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Şartları Veri Toplama Yöntemleri
Şirketimizin işletme ve çalışma alanlarının kayıt altına alınarak güvenliğin temini Kamera kaydı, ses kaydı m. 5/2-f. Kamera sistemleri yoluyla (Otomatik yollarla)
Girişlerde güvenlik kontrollerinin sağlanması Adı soyadı, ziyaret gün ve saati, plaka bilgisi m.5/2-f. İlgili kişinin kendisinden (Otomatik olmayan yollarla)
Talep ve şikâyet süreçlerinin yönetimi Talep ve şikayet formu. m.5/2-e, m.5/2-f. E-posta ve portal üzerinden (Kısmen otomatik yollarla).
5651 sayılı Kanun Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kurumlarla ilgili süreçleri yönetmek için şifre ve diğer bilgiler. m.5/2-c, m.5/2-ç. Kurum kaynaklarından gelen bilgilerle (Kısmen otomatik yollarla).
Haber ve Hizmetler İçin İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Adı soyadı, telefon, e-posta, iş adresi. m.5/2-c. Yüz yüze görüşmeyle (Otomatik olmayan yollarla).
Tahsilat İşlemlerinin Yürütülmesi Fatura bilgileri,

Banka hesap bilgisi ve IBAN numarası,

Vergi numarası.

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e. Tedarikçi firmadan gelen bilgilerle (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).
Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ISO Dokümanları, Bağımsız Denetmen Raporları, FSC® Gözetim Zinciri, YYS Denetimleri. m.5/2-ç. Fotoğraf ve kurum kaynaklarıyla (Kısmen otomatik ve otomatik olmayan yollarla).
Sözleşme Faaliyetlerinin Yürütülmesi Adı soyadı, T.C. Kimlik No, Sözleşme, Finansal bilgiler, Telefon, E-posta m.5/2-c. Sözleşmeler ile (Otomatik olmayan yollarla).

 

B. Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

Veri Aktarma Amacı Aktarılan Alıcı Grupları
Görüntü ve ses kayıtlarının alınması ile denetim faaliyetleri esnasında işlenen veriler, kanuni yükümlülük gereğince, İlgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.
5651 sayılı Kanun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, BTK’ya aktarılmaktadır.
Haber ve hizmetler için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, gerekli hizmetlerin sağlanması ve iş süreçlerinin devamı amacıyla, Albayrak Holding grup şirketlerine aktarılmaktadır.
Tahsilat işlemlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, ödemelerin gerçekleştirilmesi ve ortak veri tabanı hizmetlerinden faydalanılması amacıyla, Hizmet alınan bankalara ve Albayrak Holding grup şirketlerine aktarılmaktadır.
Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, süreçlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla, YYS bakanlık denetmenlerine, bağımsız denetmenler, belgelendirme kuruluşları, ve Albayrak Holding iştirak şirketlerine aktarılmaktadır.
Sözleşme faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla, Hizmet alınan hukuk bürolarına aktarılmaktadır.

C. İlgili Kişinin Hakları

Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 1. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 5. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Şirketimize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

D. Veri Sorumlusunun Kimliği

İnternet Adresi           :www.varaka.com
Telefon Numarası      :02669991580
E-Posta Adresi            :kvkk@varaka.com
Adres                            :Paşaköy Mahallesi, Seka Mevkii sokak, No:324/33 Altıeylül, Balıkesir
Kep Adres                    :varaka.kagit@hs03.kep.tr

Başvuru formu için buraya tıklayın.