KVKK Wifi Aydınlatma Metni

Wİ-Fİ ERİŞİMİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Varaka Kağıt San. A.Ş.  (“Şirket”) ve/veya atayacağı gerçek/tüzel kişi veri sorumlusu sıfatıyla ve KVKK’da yer alan ilkeler doğrultusunda gerçek kişilerin kişisel verilerini işlemektedir. Şirketimiz, kişisel verilerin işlenmesinde KVKK’ya uygun olarak her türlü teknik ve idari tedbiri almakta, gerekli denetimleri periyodik olarak gerçekleştirmektedir. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgiye işbu aydınlatma metni ile ulaşabilirsiniz.

Veri sorumlusunun Kimliği

Ünvan                          : Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.

İnternet Adresi              : www.varaka.com

Telefon Numarası         : Merkez: 0 (212) 467 36 00

Fabrika: 0 (266) 999 15 80

E-Posta Adresi             : kvkk@varaka.com

Adres                           :

MERKEZ: Yenişehir Mahallesi, Kızılcık Sokak No: 1 İç Kapı No:10 Ataşehir /İSTANBUL

 

FABRİKA: Paşaköy Mahallesi 49500 Cadde No:66 Altıeylül / BALIKESİR

Kep Adresi                   : varaka.kagit@hs03.kep.tr

 

İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları 

Veri Kategorizasyonu Açıklama
Kimlik Ad, soyad, doğum tarihi, TC kimlik no
İletişim Telefon numarası, e-posta adresi
İşlem Güvenliği IP Numarası, MAC Adresi, Ziyaret edilen siteler
Çalışan Sicil numarası, unvan bilgisi

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un yüklediği sorumluluklar ve ilgili diğer mevzuat gereğince, KVKK’nın temel ilkelerine bağlı kalarak;

 • İlgi kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketin meşru menfaatlerinin korunması,
 • Mevcut veya ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Hukuki yükümlülüğümüz kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile resmî kurumlardan ve yetkili kurumlardan gelen taleplerin cevaplandırılması,
 • Mevzuata aykırı girişlerin tespiti ve ilgili kişi/ kurumlara bildirilmesi,
 • Resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik oluşturmak,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurum/kişilerle, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, KVKK’da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak

amaçlarıyla işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Aktarılması  

İşlenen kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlarla ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirlenen koşullar çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında yer alan:

 • Altyapı servis sağlayıcımıza ve bu konuda Şirketimize hizmet veren bilgi işlem şirketlerine,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • Bulut hizmetleri kapsamında dijital veriler için bulut hizmeti veren kurum/kuruluşlara

aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, ücretsiz wifi ağına bağlanmanız ile birlikte elektronik kanallar aracılığı ile kanunlarda açıkça öngörülme, veri sorumlusunun meşru menfaati ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü çerçevesinde toplanmaktadır.

İlgili Kişinin Hakları

Şirketimiz bünyesinde kişisel verisi işlenen ilgili kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

 • Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde şirketimize iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

(KVKK.F.019/RV01)