KVKK Müşteri Aydınlatma Metni

VARAKA KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Varaka Kağıt Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Tedarikçi, danışman, müşteriler ve çalışanlarımız/stajyerlerimiz ile aramızda doğan hizmet/mal akdi çerçevesinde,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

işlenmektedir.

İlgili kişi olarak; işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan haklarınız konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Veri İşleme Amacı, Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Şirketimizin veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Fiili imkânsızlık (“m.5/2-b”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

 

Veri İşleme Amacı İşlenen Kişisel Veriler Hukuki Sebep Veri Toplama Yöntemleri
Haber ve Hizmetler İçin İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Adı soyadı, telefon, e-posta, iş adresi. m.5/2-c. Yüz yüze görüşmeyle (Otomatik olmayan yollarla).
Sözleşme Faaliyetlerinin Yürütülmesi Adı soyadı, T.C. Kimlik No, Sözleşme, Finansal bilgiler, Telefon, E-posta Sözleşmeler ile (Otomatik olmayan yollarla).
Sevkiyat İşlemlerinin Yürütülmesi Adı soyadı, e-posta, telefon, adres, vergi numarası, TCKN. E-posta irsaliye ile (Kısmen otomatik yollarla).
Sipariş İşlemlerini Sağlamak Adı soyadı, TCKN, vergi numarası, telefon, e-posta, adres, imza. Sipariş formu üzerinden (Otomatik olmayan veya kısmen otomatik yollarla).
Ödeme ve Fatura İşlemleri Adı soyadı, imza, banka hesap numarası. m.5/2-c, m.5/2-ç. Çek veya diğer ödeme alındıları ile (Otomatik olmayan yollarla).
Atık Kağıt İşlemlerinin Faaliyete Geçirilmesi Adı soyadı, TCKN, vergi numarası, adres, telefon, e-posta. m.5/2-c. E-posta ve mobil uygulamalarla (Kısmen otomatik yollarla).

 

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma Amacı Aktarılan Alıcı Grupları
Haber ve hizmetler için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, gerekli hizmetlerin sağlanması ve iş süreçlerinin devamı amacıyla, Albayrak Holding grup şirketlerine aktarılmaktadır.
Sözleşme faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla, Hizmet alınan hukuk bürolarına aktarılmaktadır.
Sevkiyat işlemlerinin yürütülmesi esnasında işlenen kişisel veriler, nakliyatın gerçekleştirilmesi amacıyla, Hizmet alınan nakliye firmalarına aktarılmaktadır.

 

İlgili Kişinin Hakları

Çalışanlarımız, Şirketimize başvuruda bulunarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde iletebilirsiniz. Talepleriz en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Ünvan                          : Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.

İnternet Adresi              : www.varaka.com

Telefon Numarası         : Merkez: 0 (212) 467 36 00

Fabrika: 0 (266) 999 15 80

E-Posta Adresi             : kvkk@varaka.com

Adres                          :

MERKEZ: Yenişehir Mahallesi, Kızılcık Sokak No: 1 İç Kapı No: 10 Ataşehir /İSTANBUL

FABRİKA: Paşaköy Mahallesi 49500 Cadde No:66 Altıeylül / BALIKESİR

Kep Adresi                   : varaka.kagit@hs03.kep.tr

(KVKK.F.014/RV01)