KVKK Reklam ve Tanıtım Aydınlatma Metni

VARAKA KAĞIT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
REKLAM VE TANITIM AMACIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE VE AKTARILMASINA YÖNELİK AYDINLATM VE TAAHHÜTNAME METNİ

1. AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Aktarılmasına İlişkin Bilgilendirme

Varaka Kağıt Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak reklam ve tanıtım faaliyeti süreçlerinde ilgili kişilerin adı, soyadı, görsel ve işitsel bilgisi (görüntü ve ses), iletişim bilgisi (adres, e-posta, telefon numarası) ve sürecin içeriğine göre ilgili kişilerin Şirkete ilettiği kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 5. maddesinde yer alan “açık rıza” veri işleme şartı dahilinde işlemekteyiz. İşlediğimiz kişisel verileri işbu aydınlatma metni, açık rıza ve taahhütname metni ve ses/görüntü kaydı alan cihazlar aracılığıyla elde etmekteyiz. İşlediğimiz kişisel verileri Şirketin reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi; internet sitesi, dergi, el broşürü, sosyal medya hesapları, portal ve benzeri yayınlar aracılığıyla üçüncü kişilerin erişimine açık bir şekilde yayınlanması amacıyla aktarmakta ve basın/düzenleme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla tedarikçi firmalarımıza, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarmaktayız.

İlgili Kişilerin KVKK Kapsamında Hakları

İlgili kişiler, KVKK çerçevesinde ve Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlar dahilinde Şirkete başvuruda bulunarak; kişisel verilerinin işlenip işlenmediği öğrenme, buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme ve silinme-yok edilme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere iletilmesini isteme, işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri Sorumlusu İletişim Kanalları

Ünvan                          : Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.

İnternet Adresi              : www.varaka.com

Telefon Numarası         : Merkez: 0 (212) 467 36 00

Fabrika: 0 (266) 999 15 80

E-Posta Adresi             : kvkk@varaka.com

Adres                           :

MERKEZ: Yenişehir Mahallesi, Kızılcık Sokak No: 1 İç Kapı No:10 Ataşehir /İSTANBUL

 

FABRİKA: Paşaköy Mahallesi 49500 Cadde No:66 Altıeylül / BALIKESİR

Kep Adresi                   : varaka.kagit@hs03.kep.tr

(KVKK.F.015/RV01)